โครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

CPN won Asia Responsible Entrepreneurship Award 2014

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสังคมสัมพันธ์(CSR)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นำโดยคุณธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญทวี ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธนี(เสื้อยืดขาว ตรงกลาง) เดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ใหม่ พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา หนังสือ นิทาน เครื่องเขียน ให้กับโรงเรียน รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ภายใต้ชื่อโครงการ CSR ชุมชนรักษ์สีเขียวและสิ่งแวดล้อม โดยมีชมรมศิษย์ศิลป์ถิ่นอุดรเข้าร่วมโครงการด้วย

เนื่องจาก คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่เน้นย้ำในเรื่องการให้ความช่วยเหลือสังคม โดยได้กล่าวว่า “การให้ความช่วยเหลือสังคมนั้น เปรียบเสมือนการลงทุนเพียงครั้งเดียวแล้วให้อยู่รอดด้วยตัวเอง อย่างยั่งยืน โดยมีกลไกในการทำงานเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานขององค์กร นั้นอาจหมายรวมถึง การทำงานให้กับสังคม หรือการให้ความช่วยเหลือสังคมนั้น จะต้องทำอย่างจริงใจ ทำด้วยจิตวิญญาณ ไม่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้พนักงานในองค์กรของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือสังคม และชุมชน บริเวณโดยรอบอย่างแท้จริง ซึ่งอาจเป็นการทุ่มเท่ด้านกำลังกาย, กำลังสมอง ในการช่วยกันพัฒนาให้สังคมอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เน้นการบริจาคเงิน และการลงทุนเป็นจำนวนมาก”

CPN เชื่อมั่นว่าเยาวชนคือรากฐานที่สำคัญของสังคม การให้การศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมด้านจริยธรรมและคุณธรรมแก่ เยาวชนจะส่งผลให้ชุมชนและสังคมอยู่รอดได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยและผู้ด้อยโอกาสเป็นหนึ่งใน นโยบายและแผนงานหลักด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนของ CPN อันเป็นที่มาของโครงการ "CPN เพาะกล้าปัญญาไทย"

นายสุรสิทธิ์ พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง กล่าวว่า ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะจากทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และชมรมศิษย์ศิลป์ถิ่นอุดรเป็นอย่างสูงที่มีควาวมกรุณาต่อทางโรงเรียนในการช่วยปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน ตรงกับแนวนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้สถานศึกษาทุกแห่ง ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด สามดี คือ บรรยากาศดี หนังสือดี บรรณารักษ์ดี

พร้อมด้วยนายพรมมา พฤพล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าว ยินดีต้อนรับ คณะบริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ที่มาร่วมกิจกรรมดีๆครั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเขตบริการ สองหมู่บ้าน มีข้าราชการครูจำนวน 10 คน นักการ 1 คน นักเรียน 126 คน การบริหารงานยึดสภาพของเด็กและชุมชนเป็นสำคัญ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาครอบครัวหย่าร้าง ฐานะทางบ้านยากจน ทางโรงเรียนจึงเน้นการบริการเด็กนักเรียนอย่าง อาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน การดูแลสุขภาพทั่วไป เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

อ่านข่าวทั้งหมด