โครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย

โครงการ "CPN เพาะกล้าปัญญาไทย

CPN เชื่อมั่นว่าเยาวชนคือรากฐานที่สำคัญของสังคม การให้การศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมด้านจริยธรรมและคุณธรรมแก่เยาวชนจะส่งผลให้ชุมชนและสังคมอยู่รอดได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยและผู้ด้อยโอกาสเป็นหนึ่งในนโยบายและแผนงานหลักด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนของ CPN อันเป็นที่มาของโครงการ "CPN เพาะกล้าปัญญาไทย"

ภายใต้โครงการนี้ CPN ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรทางการค้า และบริษัทในเครือเซ็นทรัล ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ชุมชนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผ่านการสร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน สร้างห้องสมุดสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน รวมถึงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ในรอบปี 2553 โครงการ "CPN เพาะกล้าปัญญาไทย" ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

รวมใจต้นกล้าเพื่อชาวนา

อ่านเพิ่มเติม

ซีพีเอ็น มอบทุนการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนการเรียนรู้ มอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านเตียนอาง จ. เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน จ. ร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม