กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

CPN เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติ เชิงกลยุทธ์ โดยรวมประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ผ่านการ ประเมินแล้วเข้าสู่กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจประจำปี3 ทั้ง แผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี และแผนกลยุทธ์ประจำปี โดยคณะ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันพิจารณา และ กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

CPN มุ่งสร้างความเข้มแข็งในการเติบโตของธุรกิจ และลดความ เสี่ยงทางธุรกิจ โดยกระจายฐานธุรกิจทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และ ประเภทการลงทุน เช่น การแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุน ไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง การขยาย ธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือธุรกิจประเภทอื่นที่เอื้อกับธุรกิจ ศูนย์การค้า อาทิ คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารสำนักงาน และ การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจแบบใหม่ เช่น การสร้างโครงการ ขนาดใหญ่แบบผสมผสาน ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มธุรกิจในพื้นที่เดียวกัน และกลุ่มธุรกิจที่เกื้อหนุนซึ่งกันและ กัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ และตอบโจทย์ความ ต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป


นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการ

CPN มุ่งรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นสถานที่ที่เป็นจุด มุ่งหมายในการใช้ชีวิตที่มากกว่าการซื้อสินค้า เป็นจุดมุ่งหมาย ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยการสร้างสรรค์และประยุกต์ ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาออกแบบและก่อสร้างอาคาร การพัฒนาสร้างจุดหมายใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัส ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่าง หรือมีประสบการณ์ด้าน ไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันร่วมกันบนพื้นที่เดียวกัน


การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

CPN มุ่งมั่นในการบริหารและจัดการศูนย์การค้าและ อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึด ความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การรับฟังเสียง และ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ CPN ในการสร้าง คุณค่าร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ เจตนารมณ์ “การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยรวม” และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการบริหาร จัดการ อีกทั้งปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัย ปลอดภัย สะดวก และตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียให้ครบทุกกลุ่ม


ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

CPN มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนิน งานอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ลดการใช้ทรัพยากร หรือใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เพิ่มการใช้ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผล ให้กับองค์กรและสังคม และมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บนรากฐานการมีบรรษัทภิบาลที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง ทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


การจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารการเงินอย่างรอบคอบ

CPN มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อรองรับแผนการ ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการมีวินัย ทางการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนหลากหลายรูปแบบและ เหมาะสมกับธุรกิจ ทั้งเงินทุนจากการดำเนินธุรกิจ การกู้ยืมเงิน การออกหุ้นกู้ การจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (REIT) การออกหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น ควบคู่ไป กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ