ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินงานปี 2561 แผนปี 2562
ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน
 • กำหนด “คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Shopper)” เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร เป้าหมายที่ระดับร้อยละ 85
 • ได้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Shopper) ที่ระดับร้อยละ 82 (น้อยกว่าปี 2560 ที่ร้อยละ 1 เนื่องจากมีการขยายฐานผู้ตอบแบบสำรวจเพิ่มขึ้น )
 • กำหนด “คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Shopper)” เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร โดย ตั้งเป้าหมายคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เทียบกับ ปี 2561 และเป้าหมายระยะยาวในปี 2565 ที่ ระดับร้อยละ 85
การพัฒนาศูนย์การค้าโดย ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์
 • ดำเนินงานตามแผนการสร้างศูนย์ใหม่ 3 โครงการ เปิดให้บริการแล้ว 1 โครงการ คือ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และปรับปรุง ศูนย์การค้า 5 โครงการ แล้วเสร็จตามแผน 1 โครงการ คือ เซ็นทรัลเวิลด์
 • ดำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์-จุดหมายใหม่ ตามแผนงาน จำนวน 15 จุดหมาย ใน 10 โครงการ
 • ดำเนินงานตามแผนการสร้างศูนย์การค้าใหม่ 2 โครงการ และปรับปรุงศูนย์การค้า 5 โครงการ โดยเป็นโครงการปรับปรุงต่อเนื่อง 2 โครงการ
 • ดำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 20 จุดหมายใหม่
การให้บริการที่เป็นเลิศ
 • ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการ ยกระดับคุณภาพในการให้บริการ ได้แก่ การพัฒนา กฎบัตรด้านการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ การให้ บริการด้านความปลอดภัย และความสะอาด ซึ่ง นำร่องใช้ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นแห่งแรก
 • บรรลุการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปี ใน การสร้างประสบการณ์ใหม่ และปรับปรุงสิ่ง อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า จำนวน 17 บริการใหม่ ใน 14 โครงการ
 • วางระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีว- อนามัยในการทำงานตามมาตรฐาน ISO 45001 โดยทดลองนำร่องใน 2 โครงการ
 • ได้รับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเฉพาะ หมวดความสะดวก ที่ระดับร้อยละ 85 (มากกว่าปี 2560 อยู่ร้อยละ 5) และความ ปลอดภัยที่ระดับร้อยละ 79 (เท่าปี 2560)
 • ดำเนินงานตามแผนงานในการเพิ่มความพึง พอใจของลูกค้า และร้านค้าตามแผนกลยุทธ์ รายปี โดยผนวกกับแผนการดำเนินงานตาม กลยุทธ์ดิจิทัล และกลยุทธ์การสร้างจุดหมายใหม่
 • ขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีว- อนามัยในการทำงาน ISO 45001 อย่างน้อย 2 โครงการให้สำเร็จ
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
 • ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการมอบ ประสบการณ์ทางดิจิทัลให้กับลูกค้าผ่าน แอปพลิเคชันไลน์อย่างเป็นทางการ ในไตรมาส ที่ 4 ของปี 2561 เนื่องจากมีการเลื่อนช่วงเวลา การเปิดตัวอย่างเป็นทางการจากแผนเดิม ส่ง ผลให้ยอดการเพิ่มเพื่อนของ @centrallife น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการอำนวย ความสะดวกให้กับร้านค้าผ่านโปรแกรม “ซีพีเอ็นเสิร์ฟ (CPN Serve)” โดยทดลอง นำร่องก่อน 1 โครงการ มีร้านค้าเข้าร่วมเป็นไป ตามเป้าหมาย
 • ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์รายปีในการมอบ ประสบการณ์ทางดิจิทัลให้กับลูกค้า ร้านค้า และ การนำข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ กับองค์กรในหลากหลายมิติทั้งในแง่การเพิ่ม ความพึงพอใจของลูกค้าและร้านค้า และเพิ่ม ระดับความผูกพัน
ผลการดำเนินงานปี 2561 แผนปี 2562
ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน
 • กำหนด “คะแนนความพึงพอใจของร้านค้า” เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 80
 • CPN ได้คะแนนความพึงพอใจของร้านค้า ที่ร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย โดยคะแนน มากกว่าปี 2560 ที่ร้อยละ 2.6
 • กำหนด “คะแนนความพึงพอใจของร้านค้า” เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร เป้าหมายที่ระดับร้อยละ 83
การบริหารจัดการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาร้านค้า
 • ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพภายใต้ โครงการ CPNlead รุ่น 2 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 ราย และขยาย ผลทางธุรกิจร่วมกับ CPN จำนวน 14 ราย รวม เป็นการเปิดร้านใหม่และขยายสาขาจำนวน รวม 21 แห่ง
 • ดำเนินงานตามแผนงานกลยุทธ์องค์กรในการ สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าเชิงลึกในการ วางแผนงานร่วมกันจำนวน 2,739 แบรนด์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ ทรัพย์สิน และแผนงานการบริหารจัดการและ พัฒนาร้านค้าสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์การขายแยกราย สาขา และการเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของ ทีมงานผ่านการอบรม 9 หลักสูตร โดยจัด อบรม 16 ครั้ง ส่งผลให้ผลิตภาพในการขาย เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 10
 • สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยและ ท้องถิ่นได้มีโอกาสเปิดร้านค้าปลีกแบบโมเดิร์น เทรดจำนวน 5,033 ร้าน (นับซํ้าราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
 • ดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการขาย เชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการทำ แคมเปญ ทั่วประเทศแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้า และเพิ่ม รูปแบบร้านค้าแบบชั่วคราว หรือป๊อปอัพสโตร์ ให้มากขึ้น 10 เท่าจากปี 2560
 • ดำเนินงานตามแผนงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลร่วมกับร้านค้า โดยตั้งเป้าหมายให้ ร้านค้าใช้แอปพลิเคชัน CPN Serve ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 • เพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการร้านค้าท้องถิ่นให้ ได้ที่ร้อยละ 10-20 ทั้งจากโครงการซีพีเอ็น รีเทลอะคาเดมี และจากการสรรหาเพิ่ม
ผลการดำเนินงานปี 2560 แผนปี 2561
ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน
 • กำหนดคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อ องค์กร (CG Voice Score) เป็นดัชนีชี้วัด ระดับองค์กร เป้าหมายที่ร้อยละ 80 (ตามวิธี คิดแบบเดิม)
 • ได้คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ที่ร้อยละ 73 (น้อยกว่าปี 2560 ที่ร้อยละ 5 เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิธีคิดคะแนน)
 • กำหนดคะแนนความผูกพันของพนักงาน ต่อองค์กร (CG Voice Score) เป็นดัชนีชี้วัด ระดับองค์กร เป้าหมายที่ร้อยละ 75
 • กำ หนดผลิตภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากร เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร โดยมี เป้าหมายให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560
การสรรหาและการรักษาบุคลากร
 • ดำเนินงานตามแผนงานสร้างความผูกพัน ของพนักงานต่อองค์กร แม้อัตราการลาออก จากองค์กรโดยสมัครใจ และอัตราของกลุ่ม ที่ไม่ต้องการให้ลาออกมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ ผลจากการวิเคราะห์พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ดำเนินงานตามแผนการปรับมาตรฐานค่างาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานสำเร็จ ตามแผนงาน
 • ไม่มีการว่าจ้างพนักงานจากสหภาพแรงงาน อื่นใด และไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ภายในองค์กร
 • ไม่มีข้อร้องเรียนและข้อพิพาทด้านแรงงาน
 • ดำเนินงานเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหา และว่าจ้างบุคลากรที่มีศักยภาพและตรงกับ ความต้องการขององค์กร
 • ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานที่ทำงานเป็นสมาร์ทออฟฟิศต่อเนื่อง
 • สร้างวัฒนธรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วให้เกิดในองค์กร พร้อมกับ เสริมสร้างค่านิยม I•CARE ให้เข้มแข็ง
การพัฒนาผู้นำและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • ดำเนินงานตามแผนพัฒนาผู้นำระดับกลาง โดยได้กลุ่มผู้บริหารที่ตรงตามคุณสมบัติ ในโครงการ เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ร้อยละ 100 และดำเนินการติดตามให้กลุ่มบุคลากร ดังกล่าวได้เข้าร่วมพัฒนาตามแผนพัฒนา รายบุคคลที่กำหนดไว้ได้ที่ร้อยละ 81
 • สรรหาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการ พัฒนาสร้างศูนย์ความเป็นเลิศได้ตามเป้าหมาย
 • ดำเนินการพัฒนาผู้นำระดับกลางที่มีศักยภาพ โดยเน้นการพัฒนาในด้านการบริหารคน และ การเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัล
 • ศึกษาและเทียบเคียงศักยภาพและสมรรถนะ ของบุคลากรกับมาตรฐานระดับสากลที่เป็น ที่ยอมรับ
การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
 • สถิติในด้านความปลอดภัย
  - อัตราการบาดเจ็บ 0.13 กรณีต่อ 200,000 ชั่วโมงทำงาน
  - อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการทำงาน 0.005 วันหยุดงานต่อ 200,000 ชั่วโมงทำงาน
  - อัตราการขาดงานร้อยละ 1.36
 • ในรอบปี 2561 ไม่มีพนักงานเสียชีวิตเนื่องมาจากการทำงาน
 • ปรับปรุงกระบวนการทางด้านการบริหารและ จัดการบุคลากรให้สามารถวัดในเชิงผลิตภาพได้ อย่างเป็นรูปธรรม
 • ปรับกระบวนการเก็บข้อมูล ในเรื่องความปลอดภัย ของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นระบบและพร้อมใช้เมื่อ มีการพัฒนาและติดตามแผนงานลดอุบัติเหตุ ที่เกิดซํ้าและเกิดบ่อย
ผลการดำเนินงานปี 2561 แผนปี 2562
ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน
 • กำหนดความสัมฤทธิ์ผลของแผนดำเนินงานจัดการ คู่ค้าตามแนวทางการบริหารความยั่งยืนและความ เสี่ยงเป็นดัชนีชี้วัดระดับแผนก
 • ดำ เนินงานตามแผนจัดการคู่ค้าตามแนวทาง การบริหารความยั่งยืนสำ เร็จ ตามเป้าหมาย โดยประเมินข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำการ เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์คัดเลือกคู่ค้า อย่างเข้มข้น
 • กำหนดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคู่ค้าเป็น หนึ่งในดัชนีชี้วัดด้านนวัตกรรมขององค์กร
การบริหารจัดการคู่ค้า
 • คู่ค้าและผู้รับเหมาผ่านการประเมินคุณสมบัติด้าน ความยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม จำนวน 382 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 180
 • ให้ความรู้กับคู่ค้าและชี้ให้เห็นประโยชน์ในเรื่องสังคม ไร้เงินสด อันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับการดูแล กิจการที่ดีขององค์กร
 • ริเริ่มแนวทางการพัฒนาคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรม กับกลุ่มคู่ค้าที่ได้รับการประเมินในระดับพอใช้ โดยมี คู่ค้าเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวร้อยละ 4
 • ไม่มีอุบัติเหตุ (ขั้นเสียชีวิต) เกิดขึ้นระหว่างดำเนิน การก่อสร้างและปรับปรุงโครงการในปี 2561
 • ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือการก่อให้เกิดผล กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในโครงการของ CPN ที่ก่อสร้างและปรับปรุงในปี 2561
 • มีจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบประมูล ออนไลน์จำนวน 128 งาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 384 ล้านบาท และประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับมูลค่าต้นทุน ก่อนการประมูล
 • จำ นวนคู่ค้าท้องถิ่นที่ดำ เนินธุรกรรมระหว่าง กัน 1,172 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนคู่ค้า ทั้งหมดที่ดำเนินธุรกรรมระหว่างกัน รวมมูลค่าการ สั่งซื้อหมุนเวียนในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งสิ้น 331 ล้านบาท
 • ดำเนินการตามแผนทบทวนและประเมินความเสี่ยง ของคู่ค้ารายปี กำหนดและติดตามมาตรการในการ ลดความเสี่ยงกับคู่ค้ารายสำคัญ
 • พัพัฒนาสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ ทั้งในด้านการสร้างนวัตกรรม และการพัฒนา ศักยภาพของคู่ค้า
 • ติดตามและพัฒนาแผนเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการ
ผลการดำเนินงานปี 2561 แผนปี 2562
ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน
 • กำหนดความสัมฤทธิ์ผลของแผนงานการสร้าง คุณค่าร่วมกับชุมชน (Creating Shared Value) เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร โดยตั้งเป้าหมายชั่วโมง อาสาของพนักงานจำนวน 5,000 ชั่วโมง
 • มีบุคลากรของบริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง คุณค่าร่วมกับชุมชนและกิจกรรม CPN อาสา รวม 8,508 ชั่วโมง มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70
 • กำหนดความสัมฤทธิ์ผลของแผนงานการสร้าง คุณค่าร่วมกับชุมชน (Creating Shared Value) เป็นดัชนีชี้วัดระดับองค์กร โดยตั้งเป้าหมายชั่วโมง อาสาของพนักงานจำนวน 10,000 ชั่วโมง
การแสดงความรับผิดชอบ และพัฒนาชุมชน
 • จัดกิจกรรมทางการตลาดสู่การเป็นศูนย์กลาง การใช้ชีวิต และศูนย์กลางของชุมชน รวมทั้งสิ้น 320 กิจกรรม มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 เท่า
 • สนับสนุนพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐและชุมชนโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณรวม 81.2 ล้านบาท สนับสนุนกำลังคน และงบประมาณในการดำเนิน โครงการ CPN อาสา และโครงการสร้างคุณค่า ร่วมกับชุมชนรวม 5.2 ล้านบาท
 • ประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมอาสา แบบสองทาง คือ กำหนดจากองค์กรและนำเสนอ โดยพนักงาน โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 29 กิจกรรม (ไม่รวมกิจกรรม เซ็นทรัลกรีน) คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอาสา 2,840 ชั่วโมง หรือ ร้อยละ 33 ของจำ นวนชั่วโมงอาสาทั้งหมด ในปี 2561)
 • สนับสนุนและร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการดำเนิน โครงการเพื่อสังคมในนาม “เซ็นทรัล ทำ” และ กลุ่มเซ็นทรัล รวมเป็นเงิน 20.1 ล้านบาท และบริจาค เพื่อการกุศลผ่านมูลนิธิต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 8.4 ล้านบาท
 • ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เป็นนัยสำคัญ
 • เพิ่มจำ นวนกิจกรรมทางการตลาดสู่การเป็น ศูนย์กลางของชุมชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม จำนวน 100 กิจกรรม
 • ดำเนินงานตามแผนงานสร้างวัฒนธรรมอาสา ในองค์กรทั้งแบบ Top down และ Bottom up กระจายแบ่งตามภูมิภาค
 • สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาผ่านโครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย และโครงการสานพลัง ประชารัฐ โดยเน้นในชุมชนที่บริษัทฯ มีการดำเนิน ธุรกิจอยู่
ผลการดำเนินงานปี 2561 แผนปี 2562
ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน
 • กำหนด “ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า” เป็นดัชนีชี้วัดระดับ องค์กร โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2560
 • กลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (ไม่รวมปริมาณไฟฟ้าที่ใช้โดยร้านค้าเช่า) ได้ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
 • กำหนดเป้าหมายในการลดดัชนีการใช้พลังงาน ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ลงร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2558)
 • กำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก แหล่งจ่ายไฟฟ้าลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2561
การบริหารจัดการ
 • ได้รับการรับรองการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรในนาม CPN ประกอบด้วยศูนย์การค้า 33 โครงการ อาคาร ดิ ออฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และสำนักงานใหญ่ (แยกเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็น 2 โครงการ)
 • ติดตั้งมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 72 มาตรการ ในศูนย์การค้าทั้งสิ้น 29 แห่ง ลดพลังงานเฉพาะที่ใช้โดย CPN ลงได้ 12,178 เมกะวัตต์-ชั่วโมง รวมปริมาณไฟฟ้าที่ลดลงได้ แบบสะสมตั้งแต่ปี 2558 เท่ากับ 45,210 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • ผลิตไฟฟ้าจากระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บนหลังคาโครงการเพิ่ม 6 โครงการ รวมเป็น 9 โครงการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ 6,175 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • ดำเนินงานตามแผนติดตั้งระบบนํ้ารีไซเคิล แบบสัมปทาน ใน 7 โครงการ ส่งผลให้ปริมาณการใช้นํ้าซํ้าคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของปริมาณการใช้นํ้าทั้งหมด
 • ดำเนินโครงการ Waste4Fun ออกแบบถังขยะเพื่อการ คัดแยก โดยนำร่องให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการคัดแยกตั้งแต่ ต้นทาง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต พบว่าได้รับ การตอบรับที่ดี ทั้งนี้ ได้นำต้นแบบไปศึกษาพัฒนาเพื่อ ขยายผลต่อไป
 • ดำเนินการตามแผนงานจัดการขยะแบบองค์รวม โดยกำหนดเป็นแผนต่อเนื่อง 3 ปี
 • ขอรับรองมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ในโซน FoodWorld ชั้น 7 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ โดยคาดว่าจะได้รับการรับรองในระดับทอง
 • ขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เพิ่ม 3 แห่ง ครบตามแผนงาน
 • ไประเมินประเด็นด้านความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล) กับคู่ค้าและผู้รับเหมาจำ นวน 382 ราย
 • ไม่มีการรุกลํ้า หรือละเมิดเข้าพื้นที่สงวนและพื้นที่หวงห้ามโดยเจ้าของไม่ยินยอมหรือโดยผิดกฎหมาย
 • ไม่พบการปฏิบัติการที่ไม่เป็นไปตามหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือเกิดการรั่วไหลที่มีนัยสำคัญ
 • นำ CPN เข้ารับการรับรองการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ องค์กร โดยรวมโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2562
 • พิจารณาติดตั้งระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บนหลังคา อาคารเพิ่มอีก 7 โครงการ
 • กำหนดเป้าหมายในการใช้นํ้าซํ้าที่ร้อยละ 5 ของการใช้นํ้าทั้งหมด
 • ขอรับรอง ISO 14001 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง
 • ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะฝังกลบลงให้ได้ร้อยละ 2 เทียบกับปี 2561
 • ดำเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นโครงการต้นแบบอย่างน้อย 1 โครงการ