การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

1. การระบุประเด็นสำคัญ

ในปี 2561 บริษัทฯ นำกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนปี 25601 มาใช้ในการทบทวนประเด็นที่สำคัญ และเพิ่มประเด็นความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์และผลกระทบจากสื่อออนไลน์ ความเสี่ยงและโอกาสในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ทั้งกิจการร่วมค้า และการขยายกิจการไปต่างประเทศ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประเมินขอรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำแนะนำของหน่วยงานอิสระจากภายนอกและหน่วยงานวิเคราะห์ดัชนีความยั่งยืนในระดับสากล เช่น RobecoSAM, MSCI และ FTSE เป็นต้น

2. การจัดลำดับความสำคัญ

บริษัทฯ ทบทวนการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนโดยวิเคราะห์และประเมินความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนความเสี่ยง และโอกาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเช่นเดียวกับกระบวนการในปี 2560 โดยในปี 2561 ยังคงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักทั้ง 5 กลุ่มเช่นเดียวกับปี 2560 และเพิ่มมุมมองของผู้ถือหุ้นผ่านการทำแบบประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561โดยพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญจาก 2 มิติ คือ 1) ผลกระทบและโอกาสที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ 2) ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและให้ความสำคัญ โดยแบ่งลำดับความสำคัญออกเป็นระดับตํ่า กลาง และสูง

3. การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสำคัญ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยทำการยืนยันประเด็นด้านความยั่งยืนความเสี่ยง และโอกาสที่มีนัยสำคัญในปี 2561 รวม 10 ประเด็นจากนั้นจึงผนวกแผนดำเนินงานและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในแผนการดำเนินธุรกิจและแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในการลงมติเห็นชอบ และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญนี้ยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระจากภายนอก ซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

4. การติดตามประเด็นที่มีนัยสำคัญ และการรายงานผล

บริษัทฯ ติดตามผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นที่มีนัยสำคัญทั้ง 10 ประเด็น ผ่านการรายงานผล และการติดตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีคณะกรรมการระดับบริหารกำกับดูแลในแต่ละคณะฯและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์สากล

ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน


  1. การบริหารความเสี่ยง (ภายในประเทศ ต่างประเทศ และธุรกิจใหม่)
  2. การปรับตัวรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
  3. การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าพึงพอใจ
  4. การสรรหาและสร้างความผูกพันกับร้านค้า
  5. การพัฒนาและสร้างความผูกพันกับพนักงาน
  6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
  7. การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  8. การบริหารห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาคู่ค้า
  9. การกำกับดูแลกิจการ
  10. การรับมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี