การขับเคลื่อนและการติดตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2561 CPN ได้ทบทวนและเพิ่มเติมตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่ง สหประชาชาติ (UN SDGs) และผนวกในแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี (ปี 2562-2566) โดยกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชน (Center of Community) และศูนย์กลางการใช้ชีวิต (Center of Life) เป็นกรอบในการกำหนดแผน งานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และกำหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยคณะกรรมการ จัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดตัวชี้วัดดังกล่าวไปเป็นตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลงานผู้บริหารและพนักงาน ระดับสายงาน ระดับฝ่าย ระดับแผนก และรายบุคคลลดหลั่นกันในสัดส่วนที่เหมาะสม อีกทั้งกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงดำรงบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืน (SD Champion) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

SDGs เป้าประสงค์ การดำเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายด้านความยั่งยืน
Sustainable Business

ประเด็นความยั่งยืน

 • การบริหารความเสี่ยง
 • การกำกับดูแลกิจการ
CPN มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจ โดยกระจายความเสี่ยงการ ลงทุน และสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจแบบใหม่ เกิดการจ้างงาน สร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยดำเนินการบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ผลักดันและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรม ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร
 • กำหนดแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมไปถึงการจ้างแรงงาน และการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การจ้างผลิตในพื้นที่ที่ประกอบธุรกิจ
 • รวมนโยบายการกำ กับดูแลกิจการ และนโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชัน ไว้ในคู่มือพนักงาน และคู่มือ จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจด้านการ กำกับดูแล และหลักบรรษัทภิบาล เช่น การประชาสัมพันธ์ การอบรม การประเมินตนเองด้านบรรษัทภิบาล
รายละเอียดเพิ่มเติมใน
กลยุทธ์การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ และกลยุทธ์ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ หมวดย่อย การกำกับ ดูแลกิจการ
 • อัตราการเติบโต และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนร้อยละ 15
 • สัดส่วนการจ้างแรงงานท้องถิ่น และการทำธุรกิจจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการท้องถิ่น
 • ความสำเร็จในการได้รับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านการทุจริต (CAC Recertification)
Sustainable Stakeholders

ประเด็นความยั่งยืน

 • การปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
CPN กำหนดกลยุทธ์และแผนงานตามมุมมองในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า : กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็น สถานที่ที่เป็นจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิต ใช้พื้นที่ในการทำ กิจกรรมร่วมกันบนพื้นที่เดียวกัน
 • ร้านค้า : ดำเนินงานตามแผนการสร้างการมีส่วนร่วม และรับฟังเสียงจากร้านค้า การพัฒนาร้านค้าให้เติบโต และขยายธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวย ความสะดวกให้กับร้านค้า และผู้ใช้บริการ
 • ความพึงพอใจของลูกค้าที่ร้อยละ 85
 • ความพึงพอใจของร้านค้าที่ร้อยละ 80
 • จำนวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์-จุดหมายใหม่
 • จำนวนข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ
 • สัดส่วนกิจกรรมทางการตลาดเน้นส่งเสริมคุณค่าชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2560
 • จำนวนชั่วโมงอาสาของพนักงานเท่ากับ 5,000 ชั่วโมง
 • ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่ร้อยละ 80
 • การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าพึงพอใจ
 • การรับมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
 • การสรรหาและสร้างความผูกพันกับร้านค้า
 • ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
 • การพัฒนาและสร้างความผูกพันกับพนักงาน
 • การบริหารห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาคู่ค้า
 • ชุมชน : ดำเนินงานตามแผนงานสร้างชุมชนให้ เข้มแข็ง สร้างผู้ประกอบการรายย่อย สร้างจุดหมาย การท่องเที่ยว และสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่เน้น ส่งเสริมคุณค่าและเอกลักษณ์ของชุมชน ควบคู่กับการ ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา ภายใต้ “โครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย” และ “โครงการเซ็นทรัลกรีน”
 • พนักงาน : กำหนดเป้าหมายระยะยาวมุ่งสู่การเป็น “องค์กรในหัวใจพนักงาน – Employer of Choice” และดำเนินการตามแผนงานดูแลพนักงานให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความผูกพัน องค์กร และเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่การเป็น องค์กรนวัตกรรม
 • คู่ค้า : ระบุประเด็นด้านบรรษัทภิบาล สิ่งแวดล้อม และ สังคมไว้ในกระบวนการคัดกรองการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคัดกรอง ว่าจ้าง และประมูล โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง การมีส่วนร่วม และการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันกับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติมใน
กลยุทธ์นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
 
Sustainable Resources

ประเด็นความยั่งยืน

 • การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

CPN ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ มีโอกาสส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าและนำหลัก 4Rs คือ Reduce / Reuse / Recycle / Responsible มาประยุกต์ใช้ รวมถึงการ ลงทุนในการใช้ทรัพยากรทางเลือกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากชุมชน

ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาว ในด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) อาทิ เป้าหมายที่ 12.2 บรรลุการจัดการอย่างยั่งยืนและใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดย ให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซํ้า และการนำกลับมา ใช้ใหม่ เป้าหมายที่ 13.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงใน สัดส่วนร้อยละ 20 ภายในปี 2568 และเป้าหมายที่ 7.2 การเพิ่ม สัดส่วนพลังงานทดแทนเป็นหลัก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมใน
กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หมวดย่อย การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 • ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 2 เทียบจากปี 2560
 • ปริมาณการใช้นํ้าหมุนเวียนอยู่ที่ร้อยละ 5 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด
 • ระบบการจัดการขยะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ขอการรับรอง ISO 14001: 2015 ของโครงการที่ เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมดให้ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด