การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

CPN แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่มใหญ่ และกำหนดหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสาร การรับฟัง การดูแลและการตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และทันท่วงที โดยมีการนำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาปรับเข้ากับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 CPN ได้เพิ่มเติมช่องทางการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การจำแนกและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญและกลุ่มรองเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม และช่องทางในการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการกำหนดประเด็นความยั่งยืนร่วมกัน

2. การรับฟังและการมีส่วนร่วม

จัดช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมทั้งการพบปะแบบตัวต่อตัว โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงช่องทางรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนการสำรวจความต้องการ ความพึงพอใจ และความผูกพัน การทำสนทนากลุ่ม (Focus group) การประชุม และการจัดกิจกรรมร่วมกัน ตามกระบวนการที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

3. การตอบสนอง

กำหนดกระบวนการตอบสนองต่อความต้องการและข้อร้องเรียนในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมรัดกุมและสื่อสาร หรือเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันท่วงที อีกทั้งมีการกำหนดกระบวนการรองรับและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในต่อไป

1. การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย


ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วม และความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง
ลูกค้า
 • การสำรวจพฤติกรรมของลูกค้าสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก (3 ครั้ง)
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านระบบออนไลน์ (2 ครั้ง)
 • การสื่อสารผ่าน Facebook, Instagram, YouTube และ LINE (สำหรับโครงการใหม่)
 • คุณภาพของการให้บริการ
 • ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการ
 • เหตุผลที่เลือกใช้บริการในศูนย์การค้า
 • ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 • ความรวดเร็วในการรับ-ส่งสาร
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการ
ร้านค้า
 • การสำรวจความพึงพอใจของร้านค้า ประจำปี ผ่านระบบออนไลน์ (1 ครั้ง)
 • การประชุมร้านค้า: Partner Engagement Meeting (1 ครั้ง)
 • การอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ
 • การจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อพบปะร้านค้า
 • คุณภาพของการให้บริการ
 • ความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ และประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์การค้า
 • ความสะดวก และปลอดภัยในการให้บริการร้านค้า
 • ช่องทางการทำธุรกรรมการเงินระหว่างกันที่สะดวกและรวดเร็ว
การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
พนักงาน
 • การประเมินผู้บริหารที่มีศักยภาพแบบ 360 องศา (1 ครั้ง)
 • กิจกรรมสร้างความผูกพันองค์กรผ่าน CPN GEN WE แอปพลิเคชัน
 • ประสบการณ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่นอกเหนือจากการทำงาน
 • ความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของ CPN
การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
คู่ค้า
 • การประชุมคู่ค้า (2 ครั้ง)
 • การประเมินตนเองของคู่ค้า (1 ครั้ง)
 • การประชุมผู้บริหาร และกิจการร่วมค้าตามวาระ
 • การสำรวจความคิดเห็นและการประเมินการจัดงานประชุมคู่ค้า (1 ครั้ง)
 • แนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างกัน
 • ข้อเสนอแนะเชิงลึกเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการทำธุรกิจร่วมกัน
 • ความคืบหน้าการดำเนินงานระหว่างกัน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ชุมชน
 • การเข้าร่วมกิจกรรมเซ็นทรัลกรีน กิจกรรม ซีพีเอ็นอาสา และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อื่นๆ (51 ครั้ง)
 • การศึกษาดูงาน และการขอความร่วมมือ จากผู้แทนชุมชน และปราชญ์ชุมชน ในกิจกรรมอาสา และกิจกรรม CSR
 • การพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันกับชุมชน
การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
ภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรอิสระ และองค์กรอื่นๆในสังคม
 • การประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ
 • การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ และการลงนาม ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ
 • ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันร่วมกัน
 • ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
 • การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
ผู้ถือหุ้น
 • การสำรวจประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญในมุมมองผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
 • การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คู่แข่งทางการค้า
 • การสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ผ่านสื่อสังคม เช่น LINE
 • ความรวดเร็วในการกระจายข่าวเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย และ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
เจ้าหนี้
 • กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนรายไตรมาส (Opportunity Day)
 • การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cpn.co.th
 • รายงานประจำปี
 • การติดต่อกับหน่วยงานบริหารการเงิน
 • วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
 • ผลประกอบการ และโครงการในอนาคต
 • ศักยภาพในการชำระหนี้
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ