การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า

การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริบทด้านความยั่งยืน

CPN มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการร้านค้าในการพัฒนาร้านค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างนวัตกรรมจุดหมายใหม่เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิต และศูนย์กลางของชุมชนที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยแบ่งแผนงานออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ทำหน้าที่สนับสนุน และส่งเสริมการสร้างโอกาสและความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันกับร้านค้า โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดทำหน้าที่สรรหาและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการและร้านค้า รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการและร้านค้าให้เติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจร่วมกับ CPN

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระดับสาขา ประกอบด้วยการให้บริการร้านค้า การบริหารความสัมพันธ์ และการประเมินความพึงพอใจ โดยมีผู้อำนวยการเขตและผู้จัดการทั่วไปแต่ละสาขารับผิดชอบตามลำดับ

1. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่

CPN ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ได้ทดลองเปิดร้านในศูนย์การค้าในหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบป็อปอัพสโตร์บนพื้นที่ส่วนกลางในระยะสั้นตามช่วงเวลาที่กำหนดในทุกโครงการทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังพัฒนารูปแบบการเปิดร้านในพื้นที่ศูนย์อาหารแบบใหม่ เช่น การพัฒนาฟู้ดเวิลด์บริเวณชั้น 7 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และการพัฒนาโซนเทลส์ออฟไทยแลนด์ในเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นต้น

2. การพัฒนาร้านค้า

1) การสนับสนุนและพัฒนารูปแบบร้านค้าแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมจุดหมายใหม่ที่กำหนดไว้ โดยเป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างทีมงานพัฒนาธุรกิจ ทีมงานขายทีมงานตรวจแบบร้านค้า ทีมงานร้านค้าสัมพันธ์ กับประกอบการร้านค้า อาทิ การร่วมพัฒนาร้านกาแฟคาเฟ่ และร้านของหวานขนาดเล็กในรูปแบบร้านค้าบนพื้นที่ส่วนกลาง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดขยายไลน์ผลิตภัณฑ์แบบข้ามและการขยายรูปแบบร้านค้าในแบบราคาย่อมเยา

2) การพัฒนาผู้ประกอบการร้านค้ารุ่นใหม่ มุ่งเน้นการอบรมให้เกิดความรู้ และเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด โดยเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการที่สนใจทั้งรายที่ทำธุรกิจอยู่กับ CPN และผู้ประกอบการทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ โครงการซีพีเอ็นลีด - CPNlead (CPN Leading Entrepreneur Advanced Development Program) และโครงการซีพีเอ็นรีเทลอะคาเดมี-CPN Retail Academy

3. การสร้างความสัมพันธ์

การประชุมกับผู้ประกอบการร้านค้าเฉพาะรายเพื่อรับฟังและหาแนวทางพัฒนาธุรกิจร่วมกัน ซึ่งผลจากการประชุมหารือเชิงลึก ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมกันพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการขายและการตลาดในรูปแบบใหม่ที่เฉพาะเจาะจงในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าได้เหมาะสมมากขึ้น อาทิ

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นใหม่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในหมวดแฟชั่น และกำหนดให้เปิดจำหน่ายเฉพาะร้านที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าที่บริหาร

2) การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการขาย อาทิ โปรแกรมส่งเสริมการขายแบบพิเศษเฉพาะกับ CPN หรือ Exclusive Campaign @ CPN โปรแกรมแคมเปญร่วมกับบัตรเดอะวันการ์ด (T1C) และบัตรเครดิต และแคมเปญแบบข้ามหมวดผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ Cross Promotion Campaign เช่น แคมเปญร่วมระหว่างโรงเรียน สอนพิเศษกับโรงภาพยนตร์ แคมเปญร่วมระหว่าง Grab และร้านอาหาร เป็นต้น

3) การจัดประชุมคู่ค้า Partner Engagement Meeting เป็นช่องทางที่สำคัญในการสื่อสารนโยบายและแผนงานในการทำธุรกิจร่วมกัน การส่งเสริมให้ความรู้กับคู่ค้าในเรื่องที่เป็นแนวโน้มใหม่ ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังข้อคิดเห็นและรับทราบประเด็นที่กังวลใจจากคู่ค้า

4) การจัดกิจกรรมร้านค้าสัมพันธ์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และ เป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากร้านค้าอย่างไม่เป็นทางการ

4. การรับฟังความคิดเห็น

ปรับเปลี่ยนวิธีการสำรวจความพึงพอใจของร้านค้าในการรับบริการจาก CPN โดยปรับจากระบบเดิมที่ทำการสำรวจรายปี เป็นการสำรวจโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยทีมงานร้านค้าสัมพันธ์รายไตรมาสซึ่งจะทำการสัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่ไปกับการตอบแบบสำรวจออนไลน์