แนวทางการบริหารจัดการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

CPN กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยยึดหลักการดูแลผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ เพื่อให้การบริหารและจัดการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งหวังที่จะสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยเน้นการดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า ร้านค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชน มุ่งมั่นในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของลูกค้า พัฒนาและสนับสนุนให้ร้านค้า และคู่ค้า สามารถเติบโตในธุรกิจไปพร้อมกับชุมชน ก่อให้เกิดการจ้างงานท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม และพัฒนาศักยภาพงานฝีมือ และทักษะของคนในท้องถิ่นผ่านการจ้างงานทั้งจาก CPN ร้านค้า และคู่ค้า ผลักดันให้ชุมชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มอบโอกาสในการได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ได้อย่างทั่วถึง พร้อมกับคงอัตลักษณ์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้ามภูมิภาค

การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า

- การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

- การพัฒนาร้านค้า

- การสร้างความสัมพันธ์

- การรับฟังความคิดเห็น


การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร

- การสรรหาและการรักษาบุคลากร

- การพัฒนาผู้นำและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

- การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

- การบริหารจัดการต้นทุนและความเสี่ยงคู่ค้า

- การสรรหาคู่ค้ารายใหม่

- การบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาคู่ค้า

- การประเมินคู่ค้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง


การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน

- การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- การสร้างความผูกพันกับชุมชน

- การพัฒนาชุมชน