การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในทุกพื้นที่ที่ CPN ดำเนินธุรกิจนั้น ล้วนเป็นทำเลและชุมชนที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตในแบบสังคมเมืองและมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า มีความพร้อมทั้งในเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอย และในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการท้องถิ่น ดังนั้น CPN และกลุ่มเซ็นทรัลจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติให้มีความเป็นอยู่และผลักดันเศรษฐกิจในภาพรวมให้เติบโต ดังเป้าหมายในการเป็น “ศูนย์กลางของชุมชน” บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน และพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และโครงการก่อสร้าง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวม

หัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมพิเศษ ทำหน้าที่ผลักดันและติดตามทุกโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกลุ่มเซ็นทรัล ผู้จัดการมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการกำกับดูแล และติดตามจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฎิบัติการ และฝ่ายการตลาด

1. การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • ลดผลกระทบด้านการจราจร

  ในทุกโครงการที่พัฒนาก่อนทำการก่อสร้าง จะจัดให้มีการหารือและประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาสังคมในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดในการวางแผนการเดินรถทั้งระบบและการบริหารจัดการการจราจรด้านหน้าโครงการ เพื่อเตรียมรับมือกับการจราจรที่เพิ่มขึ้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ และการระบายการจราจรให้ชุมชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อีกทั้งกำหนดให้การอำนวยความสะดวกในการเดินทางของลูกค้าและชุมชนละแวกใกล้เคียง เป็นแผนการดำเนินงานประจำของสาขา โดยกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงทุกปี เพื่อให้ทันและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการสัญจร

 • ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  นอกเหนือจากการจัดทีมงานชุมชนสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนในละแวกใกล้โครงการตลอดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการแล้ว CPN ยังมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกำหนด เพื่อศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ และดำเนินการป้องกันและแก้ไข และนำมาตรฐาน ISO 14000 มาใช้ในการดำเนินการดูแลสิ่งแวดล้อมของโครงการและชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะผลกระทบจากขยะและน้ำเสีย

2. การสร้างความผูกพันกับชุมชน

1) การออกแบบอาคารโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น CPN

กำหนดแนวปฏิบัติในการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยให้นำเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และของดีของชุมชนท้องถิ่น หรือในระดับจังหวัดมาประยุกต์ให้ทันสมัย โดดเด่น และมีอัตลักษณ์เฉพาะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัทฯ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนในการเติบโตและเผยแพร่ของดีประจำท้องถิ่นในวงกว้าง ดังเห็นได้จากรูปแบบการตกแต่งด้านหน้าอาคาร ในหลาย ๆ โครงการตามต่างจังหวัด

2) การสนับสนุนในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่

 • การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น สะพานลอย สะพานทางเชื่อม ห้องนํ้าสาธารณะต้นแบบ และสวนสาธารณะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • การจัดสรรพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือลดราคาพิเศษให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา หน่วยงานภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร ในการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดตั้งพื้นที่พิเศษเพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งการตั้งกล่องรับบริจาคเงิน และการสนับสนุนพื้นที่เพื่อรับบริจาคโลหิต
 • การร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ

3) การบริจาคเงิน CPN

ให้การสนับสนุนด้านการเงินกับชุมชน องค์กรการกุศล หน่วยงานที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนที่ CPN ดำเนินธุรกิจอยู่ รวมไปถึงการบริจาคเพื่อการศึกษาและการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

4) การจัดกิจกรรม CPN อาสา

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ CPN เปิดโอกาสให้พนักงานใช้เวลาในชั่วโมงการทำงานในการทำกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้นโดยการนำเสนอกิจกรรมอาสาที่ตนเองและเพื่อนพนักงานสนใจ หากผ่านการพิจารณา ทางบริษัทฯจะมอบเงินสนับสนุนในการดำเนินการ รวมไปถึงการร่วมกับบุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลดำเนินโครงการ Centralityเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนโดยรอบ หรือภายในจังหวัดที่โครงการตั้งอยู่

3. การพัฒนาชุมชน

CPN มีเจตนารมณ์ตั้งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน โดยการบริหารและจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางของเมือง เป็นศูนย์กลางของธุรกิจท้องถิ่นและเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิต มุ่งเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่สะท้อนและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของเมือง และสร้างให้เกิดกลไกตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งนอกจากนี้ ยังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดงานตลาดเพื่อการเกษตร เช่น ตลาดจริงใจ ตลาดเกษตรกรอินทรีย์ ตลาดปันสุข เป็นต้น

CPN ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่เกษตรกร โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

 • การพัฒนาคน ผ่านทางมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ความรู้ทางการพัฒนาผลผลิตการออกแบบหีบห่อ และเทคโนโลยีการพัฒนาสารชีวภาพเพื่อยับยั้งเชื้อราในพืชเกษตร โดยอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่ายโดยสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตผลิตภัณฑ์จนถึงการวางขายผลผลิต
 • การพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านการศึกษาอันเป็นรากฐานของสังคม ภายใต้ “โครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา และ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย