แนวทางการบริหารจัดการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

CPN ตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจในการวางแผนก่อสร้างอาคารในทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการที่ศูนย์การค้าได้ ทั้งนี้ CPN ได้ระบุความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กร และกำหนดแผนป้องกันความเสี่ยง และแผนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุด และมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

CPN ดำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกาศนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดำเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสาธารณูปโภค รวมถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้