ความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

CPN ดำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดำเนินงานและบริหารจัดการ พลังงาน นํ้า สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยนำมาตรฐานสากลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ อาทิ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO14064-1) มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และหลักเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy Award ของอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณขยะฝังกลบ และเพิ่มการใช้พลังงานและนํ้าทางเลือก

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงการออกแบบ ก่อสร้างโครงการ รับผิดชอบ โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการก่อสร้าง และ 2) ช่วงเปิดดำเนินการ รับผิดชอบโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงานสูงสุดด้านพัฒนาระบบโครงการ และศูนย์บริหารและ ควบคุมมาตรฐานศูนย์การค้า ทำหน้าที่นำเสนอกลยุทธ์และผลักดัน ในระดับองค์กร และผู้อำนวยการเขตและผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า รับผิดชอบผลักดันในระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนงานและ เป้าหมายที่กำหนด

คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำกับดูแล การดำเนินการในระดับองค์กร และกำหนดคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลในระดับสาขา พร้อมทั้งกำหนดให้ ประเด็นการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทั้งนี้กำหนดให้จัดการประชุม เป็นรายไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวาระ

ผลการดำเนินงาน

1. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า

CPN ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการการใช้พลังงานโดยมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

 1. ใช้เทคนิค และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 2. บริหารจัดการพลังงานด้วนกระบวนการและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
 3. จัดการองค์ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรให้ประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค ผ่านการอบรม และให้ความรู้ รวมไปถึงการปลูกฝังค่านิยมในการใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
2. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

CPN ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) มาเป็นแนวทางในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันนำไปสู่การบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามมาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1)

เป้าหมาย : ภายในปี 2568 จะลดดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางตรงและทางอ้อมต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ลง 20% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

3. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ

CPN ใช้น้ำจากการประปานครหลวง การประปาท้องถิ่น รวมถึงการใช้น้ำบาดาล และการใช้น้ำซ้ำ (Reuse) ใน กระบวนการบริหารศูนย์การค้า รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการประหยัดน้ำในช่วงขาดแคลน เช่น “โครงการแบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง” กับหอการค้าไทย และ “โครงการ Save Water Save Life” กับการประปานครหลวง กำหนดมาตรการการใช้น้ำ อย่างประหยัดและประชาสัมพันธ์รณรงค์ผู้เข้าใช้บริการในศูนย์การค้า (เฉพาะโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร) โดยมี เป้าหมายในการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการบริหารศูนย์การค้าอย่างเหมาะสม ดำเนินการผ่านมาตรการลดการใช้น้ำทั้งในกระบวนการบริหารศูนย์ และการใช้พื้นที่ส่วนกลางมีดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนและติดตั้งระบบรับความรู้สึก (Sensor) ที่อ่างล้างมือในห้องน้ำ
 • ติดตั้งระบบชักโครกอัตโนมัติในห้องน้ำอาคารสำนักงาน
 • ติดตั้งระบบรองรับน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งน้ำทดแทน ในศูนย์การค้าเฉพาะสาขาที่เหมาะสมและมีพื้นที่ เอื้ออำนวย
 • นำน้ำที่ใช้แล้วผ่านระบบการบำบัดมาใช้ซ้ำในระบบปรับอากาศและรดน้ำต้นไม้ในศูนย์การค้า โดย ศูนย์ฯ ที่มีการติดตั้งระบบการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำอย่างเต็มรูปแบบ

เป้าหมาย : ภายในปี 2568 จะนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำไม่น้อยกว่า 5% ของการใช้น้ำทั้งหมด

4. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะและของเสีย

CPN ดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำมาตรฐาน ISO 14001 มาปรับใช้ในการดำเนินงานโดยเฉพาะการจัดการน้ำเสียและขยะที่เกิดจากการบริโภคภายในโครงการก่อนส่งทำลายหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อีกทั้งมีการกำหนดนโยบายลดและคัดแยกขยะในโรงพักขยะแบบปิด และสนับสนุนให้ร้านค้าคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

1) การจัดการขยะ

การคัดแยกและแบ่งประเภทขยะCPN แบ่งชนิดขยะที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การค้าออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. ขยะทั่วไป
 2. ขยะรีไซเคิล (หรือขยะเปียกกรณีโซนอาหาร)
 3. ขยะอันตราย
 4. ขยะติดเชิ้อ
ประเภทขยะ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ
การจัดเก็บในโรงพักขยะ ถุงดำ ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย ร้านค้า/ผู้เช่าจัดการขยะกับทางผู้รับกำจัดเอง (ถุงสีแดง)
ความถี่ในการจัดเก็บ ทุกวันยกเว้นขยะจากงานสวนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ตามข้อตกลงในการว่าจ้างของแต่ละร้านค้า
ผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะ มอบหมายให้ผู้รับกำจัดเอกชน/ราชการเข้ามารับขยะไปดำเนินการ มีการลงบันทึกเก็บเป็นหลักฐานไว้อ้างอิงและตรวจค้น
ผู้ประเมินการจัดการขยะ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมติดตามผลการปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องการจัดการขยะ โดยบันทึกผลการตรวจลงในแบบฟอร์มมาตรฐาน ISO 14000 ที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

2) การจัดเก็บและการจัดการขยะ

ในแต่ละวันขยะจะถูกจัดเก็บในโรงพักขยะและมีการคัดแยกตามประเภทขยะ 4 ประเภทข้างต้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยคัดแยกขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิลรวมขยะเปียกออกเป็นประเภทที่สามารถจำหน่ายได้ ซึ่งจะจำหน่ายให้ผู้รับเหมาที่ผ่านระบบการว่าจ้างจัดซื้อที่มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติตามกฎของบริษัทฯ ไปรีไซเคิลต่อไป ในส่วนขยะที่ไม่ได้คัดแยกเป็นขยะรีไซเคิล จะถูกนำไปฝังกลบหรือเผาทำลายโดยหน่วยงานราชการในเขต และพื้นที่นั้นๆ ส่วนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อจะมีการแยกใส่ถุงกำกับตามชนิดของขยะ จากนั้นจะถูกนำไปทำลายตามวิธีการที่เหมาะสมโดยผู้รับเหมาที่ผ่านระบบการว่าจ้างจัดซื้อที่มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติตามกฎของบริษัทฯ เช่นกัน

5. การดำเนินงานด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

CPN กำหนดนโยบายการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกำหนดแนวทางไม่พัฒนาโครงการในพื้นที่หวงห้ามหรือเขตอนุรักษ์ใดๆ และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องทำการสำรวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก และดำเนินการดูแลและอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โดยรอบของการก่อสร้างในทุกโครงการใหม่และโครงการปรับปรุง

CPN มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยนำธรรมชาติเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกับคนในสังคมให้มากขึ้น สร้างความตระหนักในคุณค่าของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกันกับชุมชนสังคม โดยการออกแบบให้ภูมิสถาปัตย์กลมกลืนกับตัวเมืองและระบบนิเวศเดิมให้มากที่สุด เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้จริงทั้งภายในและภายนอกโครงการ หากจำเป็นต้องรื้อถอนต้นไม้จะทำการล้อมหรือย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอื่นที่ใกล้เคียงแทน ทั้งนี้ มีการนำพันธุ์ไม้พื้นเมืองมาปลูกรอบโครงการเพื่อสร้างความกลมกลืนอีกด้วย

6. การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

CPN ดำเนินธุรกิจเสมือนมิตรที่ดีดั่งบ้านใกล้เรือนเคียงกับชุมชน CPN ได้ตั้งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระยะเวลาก่อสร้าง ได้แก่ การลดผลกระทบทางด้านฝุ่น เสียง และขยะ จนกระทั่งเปิดดำเนินการ ได้มีการพัฒนาสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการมลภาวะทางน้ำร่วมกันกับชุมชนที่ใช้แหล่งระบายน้ำสาธารณะร่วมกัน เป็นต้น

อีกหนึ่งการพัฒนาร่วมกับชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม คือ ปลูกฝังแนวความคิดเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน และชุมชน ผ่านโครงการเพาะกล้าปัญญาไทย โดยปลูกฝังแนวคิดการเห็นคุณค่าของการนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ไว้บริโภคในโรงเรียน และติดตั้งถังขยะแบบคัดแยกประเภทเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฎิบัติทุกวัน

นอกจากนั้น CPN ในบทบาทการเป็น “ศูนย์กลางของชุมชน” จึงมุ่งมั่นที่จะปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในบริบทที่พึงกระทำได้ เช่น การเปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในศูนย์การค้าในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การติดสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ การเดินขบวนประชาสัมพันธ์ เป็นต้น