การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การพัฒนาที่ยั่งยืน

CPN กำหนดให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลรับผิดชอบชัดเจน มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและร้านค้า และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ


หน่วยงานดิจิทัลอินโนเวชัน ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการ และ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและร้านค้า และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านคณะ กรรมการจัดการของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงาน


1. สำหรับลูกค้า

1) ด้านการสื่อสาร

ใช้สื่อออนไลน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งช่องทางการสื่อสารและเนื้อหาที่สื่อสารออกไปให้มีคุณภาพและตรงกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อสื่อเนื้อหาทางการตลาดให้ตรงและเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารมากที่สุด ทั้งในรูปแบบสื่อภาพผ่านอินสตาแกรม เฟสบุ๊ค ไลน์ (ภายใต้ชื่อ @centrallife) หรือสื่อในรูปแบบคลิป ผ่านสื่อดิจิตัลช่องทางต่างๆที่มีผู้ติดตามอย่างกว้างขวาง

2) ด้านการให้บริการชำระเงิน

นำเสนอการให้บริการเพื่อตอบรับพฤติกรรมของลูกค้าในสังคมไร้เงินสด และนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลของรัฐบาล เช่น บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ และบริการชำระเงินผ่าน QR code

2. สำหรับร้านค้า

พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานบนมือถือและแท็บเล็ตสำหรับบริการร้านค้า เพิ่มความสะดวกให้กับร้านค้าผ่านการทำธุรกรรมทางดิจิทัลภายใต้ชื่อโปรแกรม “ซีพีเอ็นเสิร์ฟ (CPN Serve)”

3. การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศ

ศึกษาระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ วางแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า คือ เดอะวัน (The 1 Card -T1C) โปรแกรมการดูแลสมาชิกที่สามารถสะสมคะแนนผ่านทุกยอดการซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล”