การพัฒนาศูนย์การค้าที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

การพัฒนาที่ยั่งยืน

จากแนวทางการดำเนินงานที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้ CPN สามารถนำผลการวิจัยและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมาจัดสรรสัดส่วนและองค์ประกอบของประเภทร้านค้าในศูนย์การค้าใหม่ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ด้วยแผนการลดและเพิ่มสัดส่วนองค์ประกอบของโซนต่างๆ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มการบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้การปรับเปลี่ยนและเพิ่มโซนใหม่ๆ เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับศูนย์การค้า ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาโซนใหม่ๆ ในศูนย์การค้าที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ และในศูนย์การค้าเปิดใหม่ในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ก่อนการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์การค้า โดยหน่วยงานวิจัยจากทั้งสองสายงานจะดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการวิจัย และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ในการวิเคราะห์และพัฒนาศูนย์การค้า การให้บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาด

ผลการดำเนินงาน


การพัฒนาศูนย์การค้าโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

CPN กำหนดให้การสร้างจุดหมายใหม่ ๆ เป็นหนึ่งในแผนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขององค์กรทุกปี มีการกำหนดดัชนีชี้วัดและติดตามผลอย่างชัดเจน

1. จุดหมายและบริการสำหรับครอบครัว (Family Destination) การออกแบบบรรยากาศแบบผสมผสานให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ กึ่งสนามเด็กเล่น กึ่งพื้นที่เพื่อความรื่นรมย์ของทุกคนในครอบครัว การสร้างโซนจุดหมายสำหรับเด็กเพื่อเสริมทักษะความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กเล็ก โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และถูกหลักอาชีวอนามัย อาทิ

  • สนามเด็กเล่นในร่มที่แตกต่างตามอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละศูนย์การค้า
  • ห้องนํ้าสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งแยกออกจากห้องนํ้าผู้ใหญ่ เพื่อสร้างสุขนิสัยในการใช้ห้องนํ้าด้วยตนเองในเด็กเล็ก
  • พื้ที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับเด็ก โดยเฉพาะในโซนศูนย์อาหาร (Food Park) ที่บริหารงานโดย CPN
  • โซนจุดหมายเพื่อเสริมทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตสำหรับเด็ก โดยเพิ่มเติมในเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

2. จุดหมายสำหรับการรับประทานอาหาร (Food Destination) การพัฒนาโซนอาหารที่ผสมผสานร้านอาหารหลากสไตล์ แบ่งโซนตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น อาทิ โซนฟู้ดวิลล์ โซนฟู้ดพาทิโอ โซนอาหารทะเลสดใหม่ โซนฟู้ดเวิลด์ และโซนเทลส์ออฟไทยแลนด์

3. จุดหมายสำหรับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ (Lifestyle Destination) การพัฒนาพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน หรือ Co-working Space โดยร่วมทุนกับ บริษัท คอมมอน กราวด์กรุ๊ป บริษัทโคเวิร์กกิ้งสเปซจากประเทศมาเลเซีย ในการสร้างและพัฒนาชุมชน Co-working Space แบบบูรณาการที่ยั่งยืน โดยเชื่อมโยงชุมชนผ่านพอร์ทัล และแอปพลิเคชันของสมาชิกที่เรียกว่า Ambition Engine นอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่และกิจกรรมสำหรับการออกกำลังกายร่วมกันและการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมทางการตลาดตามเทรนด์ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ เช่น รักสัตว์ รักการปั่นจักรยาน รักเสียงดนตรีรักในการทำงานอดิเรกแบบงานทำมือ งานหัตถกรรม เป็นต้น

4. จุดหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชน (Center of Community) การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ทั้งใน ด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น และการพัฒนาจุดหมายหรือแลนด์มาร์คเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำในชุมชนและจังหวัด และการพัฒนาพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชน ได้แก่

  • การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ในโซนแฟชั่นพลัส
  • การพัฒนาจุดหมายเพื่อการท่องเที่ยวในศูนย์การค้า ได้แก่ “ไตรภูมิ” หรือสวนสนุกผจญภัยแฟนตาซีแบบสามมิติ แห่งแรกและแห่งเดียวของโลก และ “อควาเรีย” พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้ารูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย
  • การพัฒนาศูนย์ราชการร่วมเพื่อปรับปรุงให้มีการบริการงานราษฎร์เพิ่มขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานราชการในการเปิดศูนย์บริการร่วมทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด