ผลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor)

รางวัลความเป็นเลิศด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2554-2557


Winners: CPN Property Development & Investment
จัดโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
วันที่: 23-25 ตุลาคม 2560

การประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"


Winners: CPN's corporate governance report
ประเมินโดย: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวของบริษัทอยู่ในระดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

เป็น 1 ใน 23 บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีผลประเมิน ASEAN CG Scorecard


Winners: CPN Property Development & Investment
วันที่: 2558/2559

การประเมินรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10


Winners: CPN's corporate governance report
จัดทําโดย: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่: 2552 - 2561

การได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)


ประเมินโดย: หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2561