รายนามนักวิเคราะห์

นักลงทุนสัมพันธ์

หลักทรัพย์ Central Pattana (CPN) ได้มีการทำบทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ โปรดเข้าใจว่าความเห็นและการประมาณการณ์ที่เกี่ยวกับผลประกอบการของ CPN ของนักวิเคราะห์นั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์เอง และไม่จำเป็นจะต้องเป็นความเห็นและประมาณการณ์ของผู้บริหารของบริษัท นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น CPN ไม่ได้ยืนยันข้อมูล, ข้อสรุป, หรือคำแนะนำที่ให้โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริษัทไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด

A

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

อรณิชา เลิศสัจจานันท์

+66 (0) 2684 8798
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

นวลพรรณ น้อยรัชชุกร

+66 (0) 2679 5989
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

ธวัชชัย อัศวพรไชย

+66 (0) 2508 1567 ต่อ 3200
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ไชยธร ศรีเจริญ

+66 (0) 2618 1344
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ธนัชชา จุรุกุล

+66 (0) 2638 5799
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ศรชัย พิทยาพฤกษ์

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

พรทิภา ระยับแสงเดือน

+66 (0) 2657 9229
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

คุณพิมลรัตน์ สถาวรวงศ์

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดม คุณประยูรสวัสดิ์

+66 (0) 2205 7000 ต่อ 4405
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

Atul Sethi

+66 (0) 2614 6211
บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

+66 (0) 2257 4633
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล

+66 (0) 2657 7824
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด

ณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงศ์

+66 (0) 2633 6469
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สมกิจ โอฬารชัชวาล

+66 (0) 2611 3535
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

จิตรา อมรธรรม

+66 (0) 2646 9966
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

วิลาสินี บุญมาสูงทรง

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Pratik Burman Ray

+65 6658 0611
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

สุเมธ ซามันธ์

+66 (0) 2684 2682
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

จิดาภา จิรวัฒนากาล

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วรนารถ มีถาวร

+66 (0) 2658 8848
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

กิตติสร พฤติภัทร

+66 (0) 2659 7000 ต่อ 5019
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

ศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์

+66 (0) 2648 1120
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

พรสวัสดิ์ จิระจรัส

+66 (0) 2624 6257
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ณัฐกร ศรีภูไฟ

+66 (0) 2352 5154
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

แพ็ตตี้ ตอไมตรีจิตร

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน)

สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์

+66 (0) 2658 6300 ต่อ 1430
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte.

Daniel R Ng

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

จิราภรณ์ ลินมณีโชติ

+66 (0) 2305 9197
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

+66 (0) 2635 1700 ต่อ 481
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัชรุตม์ วัชรวงศ์สิทธิ์

+66 (0) 2862 9736
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

พรรณารายณ์ วงชาลี

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณณัฐจุฑา ณ พัทลุง

+66 (0) 2613 5734
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

วรพจน์ หงส์ภิญโญ

+66 (0) 2009 8072