รายงานการประชุม

นักลงทุนสัมพันธ์

Title ดาวน์โหลด PDF Webcast
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับ DVD การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ มายังบริษัททาง

โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1665 หรือ 1678

อีเมล์ : co.secretary@cpn.co.th