หนังสือเชิญประชุม

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแบบมี QR Code
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561 และรายงานทางการเงินประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม
แผนที่สถานที่ประชุม