นักลงทุนสัมพันธ์

อะไรคือ CPNREIT?

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT เกิดขึ้นจากการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNRF มาเป็นรูปแบบของกองทรัสต์ ซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยการโอนสินทรัพย์จาก CPNRF ประกอบด้วยศูนย์การค้าชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และลงทุนในอาคารสำนักงาน 2 แห่ง ได้แก่ อาคารสำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ ทาวเวอร์ บี และมีการโอนสินทรัพย์เพิ่มเติมจาก CPN ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรม ฮิลตัน พัทยา โดย CPNREIT เริ่มทำการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
CPN มีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนราว 27% ในกองทรัสต์
  • CPN เป็นผู้บริหารกองทรัสต์ผ่านบริษัทย่อย CPN REIT Management จำกัด และเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT เช่นกัน
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสตี ซึ่งดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยกองทรัสต์
  • ค่าบริหารกองทรัสต์: ในอัตราไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมแต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปีในปี 2561 โดยมีอัตราการเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี
  • ค่าบริหารสินทรัพย์: ในอัตราไม่เกิน 3.0% ของรายได้ค่าเช่าและบริการ
  • ค่าเช่า: 0.5 - 1.5 เดือนตามอัตราค่าเช่าของแต่ละผู้เช่าขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาเช่าและเงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน: ในอัตราไม่เกิน 0.28% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment properties) จากรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ที่รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ในแต่ละเดือน ซึ่งคํานวณ ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม
  • ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งกำไร: ในอัตราไม่เกิน 2.35% ของกำไรสุทธิ
  • การซื้อหรือการขายสินทรัพย์: ในอัตรา 1.5% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ และ0.75% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ขาย
กรุณาเยี่ยมชม: http://www.cpnreit.com หรือกรุณาติดหรือกรุณาติดต่อ:
บริษัทจัดการกองทรัสต์
บริษัท CPN REIT Management จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1689
โทรสาร : 0-2264-5593
เว็บไซต์ : www.cpnreit.com
อีเมล์ : ir_cpnreit@cpn.co.th

ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2777-7777 กด 0 และกด 6
โทรสาร : 0-2949-1505
เว็บไซต์ : www.scbam.com
อีเมล์ : customerservice.scbam@scb.co.th

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1614, 1632, 1688
โทรสาร : 0-2264-5593
เว็บไซต์ : www.cpn.co.th
อีเมล์ : ir@cpn.co.th