นักลงทุนสัมพันธ์

อะไรคือ CPNCG?

CPNCG หรือ CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2555 กองทุนดังกล่าวมีสินทรัพย์คืออาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
CPN มีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนราว 25% ในกองทุน
  • CPN เป็นผู้บริหารสินทรัพย์
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน
  • ค่าบริหารสินทรัพย์: ในอัตราไม่เกิน 2.0% ของรายได้ค่าเช่าและบริการ
  • ค่าเช่า: 0.5 - 1.5 เดือนตามอัตราค่าเช่าของแต่ละผู้เช่าขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาเช่าและเงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน: ในอัตราไม่เกิน 0.23% ของมูลค่าสุทธิของกองทุนคำนวนจากมูลค่ารวมของหน่วยลงทุน ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน
  • ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งกำไร: ในอัตราไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ
  • การซื้อหรือการขายสินทรัพย์: ในอัตรา 1.5% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ และ 0.75% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ขาย
  • ค่าธรรมเนียมในการควบคุมด้านการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม: ในอัตรา 2% ของมูลค่าการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรุณาเยี่ยมชม: http://www.cpncg.com
บริษัทจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2777-7777 กด 0 และกด 6
โทรสาร : 0-2949-1505
เว็บไซต์ : www.scbam.com
อีเมล์ : customerservice.scbam@scb.co.th

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1614, 1632,1688
โทรสาร : 0-2264-5593
เว็บไซต์ : www.cpn.co.th
อีเมล์ : ir@cpn.co.th