ข้อมูลหลักทรัพย์ CPN

นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้น CPN ซื้อขายอยู่บนตลาดหุ้นใด และมีตัวย่อว่าอะไร?

หุ้น CPN ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2538 ภายใต้ตัวย่อว่า CPN
บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "ข้อมูลหุ้น" บนตัวเลือกในหน้านักลงทุนสัมพันธ์
ครอบครัวจิราธิวัฒน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกลุ่มเซ็นทรัลถือหุ้นรวมกันประมาณ 53%
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "ข้อมูลเงินปันผล" บนตัวเลือกในหน้านักลงทุนสัมพันธ์