คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

นักลงทุนสัมพันธ์

MD&A ประจำไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2562
31 ธันวาคม 2562


ดาวน์โหลด
MD&A ประจำไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2562
31 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลด
MD&A ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ดาวน์โหลด
MD&A ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
13 สิงหาคม 2562
ดาวน์โหลด
MD&A ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562
13 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลด