วิเคราะห์เงินกู้ยืม

นักลงทุนสัมพันธ์

หนี้สินสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 37,545 ล้านบาท

สัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ต้นทุนการกู้ยืม