รายละเอียดเงินกู้ยืม

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

เงินกู้ จำนวน (ล้านบาท) ครบกำหนด
CPN19NA                                       1,000 พ.ย. 2562
CPN20DA                                           800 ธ.ค. 2563
CPN218A                                       1,900 ส.ค. 2564
CPN21OA                                           300 ต.ค. 2564
CPN21DA                                           800 ธ.ค. 2564
CPN221A                                       1,000 ม.ค. 2565
CPN225A                                       1,500 พ.ค. 2565
CPN227A                                       2,000 ก.ค. 2565
CPN228A                                           800 ส.ค. 2565
CPN22DA                                           600 ธ.ค. 2565
CPN235A                                       2,000 พ.ค. 2566
CPN258A                                       1,000 ส.ค. 2568
CPN297A                                           500 ก.ค. 2572
GLAND209A                                       1,100 พ.ย. 2563
GLAND20NB                                           200 พ.ย. 2563
GLAND20NA                                           100 พ.ย. 2563
GLAND215A                                       1,300 พ.ค. 2564
GLAND224A                                       1,150 เม.ย. 2565
Term Loan                                           468 2562
Term Loan                                       1,376 2563
Term Loan                                       2,532 2565
Term Loan                                           500 2566
Term Loan                                       3,500 2567
Term Loan                                       3,786 2568
Term Loan                                           800 2573
B/E                                       3,600  
P/N                                       2,200  
                                      36,812