รวมใจต้นกล้าเพื่อชาวนา

Related Content

Stronger Together Message#2 from CEO of Central Pattana plc

Read More

ซีพีเอ็น มอบทุนการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More

Supporting education through computer donation

Read More

นริศ เชยกลิ่นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และ บริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ร่วมกัน เปิดตัวโครงการ "รวมใจต้นกล้าเพื่อชาวนา" กิจกรรมการกุศลระดมเงินบริจาคสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อเป็นต้นทุนจัดเตรียมต้นกล้าข้าวสำหรับฟื้นฟูชาวนาผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ดร.ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา ภัสสร สิทธินววิธ ณัฐนิช โชติสรยุทธ์ และ รัชภาคย์ วิไลโรจน์ มาร่วมงาน ณ ชั้น 1 โซนเอเทรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (วันนี้ 7 ตุลาคม 2554 )

จากซ้ายมือ

  1. ภัสสร สิทธินววิธ Celebrity
  2. ณัฐนิช โชติสรยุทธ์ Celebrity
  3. ดร.ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา Celebrity
  4. นริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และ บริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด
  6. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  7. รัชภาคย์ วิไลโรจน์ Celebrity
View All News